Hướng dẫn kết nối, khai thác dữ liệu danh mục của NGSP