Danh mục và mã định danh kết nối các hệ thống QLVBĐH