Previous topicNext topic
Hướng dẫn sử dụng > HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM > Phân hệ quản trị các Danh mục >
Phê duyệt cấu trúc danh mục

Phê duyệt cấu trúc danh mục

Hình 3: Phê duyệt cấu trúc danh mục

 

a)     Xem danh sách cấu trúc cần phê duyệt

Từ trang chủ của hệ thống, Lãnh đạo nghiệp vụ muốn Xem danh sách cấu trúc cần phê duyệt sẽ thực hiện các bước:

1.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

2.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

3.      Bấm nút « Phê duyệt cấu trúc »

Hệ thống hiển thị danh sách các cấu trúc danh mục chờ phê duyệt:

b)     Xem chi tiết cấu trúc danh mục cần phê duyệt

Từ danh sách các cấu trúc đang chờ phê duyệt, Lãnh đạo nghiệp vụ có thể xem chi tiết cấu trúc khi bấm thao tác

Ngoài ra Lãnh đạo nghiệp vụ cũng có thể xem chi tiết danh mục tại danh sách các Cấu trúc danh mục

c)     Thực hiện hiệu đính cấu trúc cần phê duyệt

Lãnh đạo nghiệp vụ muốn Thực hiện hiệu đính cấu trúc cần phê duyệt sẽ thực hiện các bước:

1.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

2.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

3.      Nhấn nútPhê duyệt cấu trúc

4.      Nhấn biểu tượngPhê duyệt danh mụctại cấu trúc cần hiệu đính

5.      Thực hiện cập nhật các trường thông tin cần hiệu đính

6.      Nhấn nútHiệu đính

d)     Từ chối phê duyệt nếu không hợp lệ

Lãnh đạo nghiệp vụ muốn Từ chối phê duyệt nếu không hợp lệ sẽ thực hiện các bước:

1.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

2.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

3.      Nhấn chọn "Phê duyệt cấu trúc"

4.      Nhấn biểu tượng tại cấu trúc cần từ chối phê duyệt

5.      Nhập do từ chối phê duyệt tại ô « Nội dung phê duyệt »

6.      Nhấn nút "Không chấp nhận"

 

e)     Phê duyệt cấu trúc danh mục để đưa vào sử dụng

Lãnh đạo nghiệp vụ muốn Phê duyệt cấu trúc danh mục để đưa vào sử dụng sẽ thực hiện các bước:

1.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

2.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

3.      Nhấn chọn "Phê duyệt cấu trúc"

4.      Nhấn biểu tượng tại cấu trúc cần phê duyệt

5.      Nhấn nút "Chấp nhận ban hành"

Lưu ý: Cần phân quyền sử dụng cấu trúc danh mục sau khi cấu trúc này được phê duyệt. Sau khi cấu trúc danh mục được phân quyền mới hiển thị trên danh sách các danh mục trong Quản trị danh mục

f)       Phê duyệt nhiều cấu trúc từ danh sách

Từ trang chủ của hệ thống, Lãnh đạo nghiệp vụ muốn Phê duyệt nhiều cấu trúc từ danh sách sẽ thực hiện các bước:

1.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

2.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

3.      Nhấn chọn "Phê duyệt cấu trúc"

4.      Tích chọn nhiều cấu trúc cần phê duyệt

5.      Nhấn nút "Chấp nhận ban hành"

 

g)     Tùy chọn gửi mail cho người tạo cấu trúc danh mục khi từ chối

Lãnh đạo nghiệp vụ muốn Tùy chọn gửi mail cho người tạo cấu trúc danh mục khi từ chối sẽ thực hiện các bước:

1.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

2.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

3.      Thực hiện Từ chối phê duyệt (bao gồm tích nút « Gửi thông báo từ chối »)

4.      Kiểm tra việc gửi email

 

h)     Xem thông báo tình trạng phê duyệt (Duyệt/Từ chối)

Lãnh đạo nghiệp vụ muốn Tùy chọn gửi mail cho người tạo cấu trúc danh mục khi từ chối sẽ thực hiện các bước:

1.      Lãnh đạo nghiệp vụ đăng nhập thành công vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Thực hiện phê duyệt cấu trúc

5.      Thực hiện Từ chối phê duyệt

6.      Xem hiển thị thông báo tình trạng phê duyệt