Previous topicNext topic
Hướng dẫn sử dụng > HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM > Phân hệ quản trị các Danh mục >
Chỉnh sửa cấu trúc danh mục

Chỉnh sửa cấu trúc danh mục

Lưu ý: Chỉ có thể chỉnh sửa được đối với các cấu trúc danh mục chưa được gửi phê duyệt.

a)     Xem danh sách cấu trúc danh mục cần chỉnh sửa

Từ trang chủ của hệ thống, Chuyên viên muốn Xem danh sách cấu trúc danh mục cần chỉnh sửa sẽ thực hiện các bước:

1.      Đăng nhập thành công vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Chọn trường thông tin "Trang thái" = Chờ phê duyệt

5.      Nhấn nút "Tìm kiếm"

6.      Xem danh sách cấu trúc

 

b)     Thay đổi tên, nhóm cho cấu trúc danh mục

Từ trang chủ của hệ thống, Chuyên viên muốn Thay đổi tên, nhóm cho cấu trúc danh mục sẽ thực hiện các bước:

1.      Đăng nhập vào hệ thống .

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng Sửa tại cấu trúc cần thay đổi

5.      Nhập tên, nhóm mới cho cấu trúc danh mục

6.      Nhấn nút "Ghi nhận"

 

c)     Thay đổi danh mục cấp cha cho danh mục

Từ trang chủ của hệ thống, Chuyên viên muốn Thay đổi danh mục cấp cha cho danh mục  sẽ thực hiện các bước:

1.      Đăng nhập vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng Sửa tại cấu trúc cần thay đổi

5.      Chọn danh mục cấp cha mới cho danh mục

6.      Nhấn nút "Ghi nhận"

 

d)     Thay đổi thứ tự hiển thị cấu trúc danh mục trên danh sách

Từ trang chủ của hệ thống, Chuyên viên muốn Thay đổi thứ tự hiển thị cấu trúc danh mục trên danh sách sẽ thực hiện các bước:

 

1.      Đăng nhập vào Hệ thống.

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.       Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng Sửa tại cấu trúc cần thay đổi

5.      Nhập thứ tự hiển thị mới cho cấu trúc danh mục

6.      Nhấn nút "Ghi nhận"

 

e)     Sửa thuộc tính cho cấu trúc danh mục

Từ trang chủ của hệ thống, Chuyên viên muốn Sửa thuộc tính cho cấu trúc danh mục sẽ thực hiện các bước:

1.      Đăng nhập vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng Sửa tại cấu trúc cần thay đổi

5.      Chọn biểu tượng sửa tại thuộc tính cần cập nhật

6.      Thực hiện sửa các thông tin của thuộc tính

7.      Nhấn nút "Cập nhật"

 

f)       Xóa thuộc tính cho cấu trúc danh mục

Từ trang chủ của hệ thống, Chuyên viên muốn Xóa thuộc tính cho cấu trúc danh mục sẽ thực hiện các bước:

1.      Đăng nhập vào hệ thống.

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng Sửa tại cấu trúc cần thay đổi

5.      Chọn biểu tượng xóa tại thuộc tính cần xóa.
- Nhấn OK để thực hiện xóa

 

g)     Thay đổi thứ tự hiển thị các thuộc tính

Từ trang chủ của hệ thống, Chuyên viên muốn Thay đổi thứ tự hiển thị các thuộc tính sẽ thực hiện các bước:

1.      Đăng nhập vào hệ thống.

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Cấu trúc danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng Sửa tại cấu trúc cần thay đổi

5.      Chọn biểu tượng sửa tại thuộc tính cần cập nhật

6.      Thực hiện sửa thông tin thứ tự hiển thị của thuộc tính

7.      Nhấn nút "Cập nhật"