Previous topicNext topic
Hướng dẫn sử dụng > Giới thiệu chung >
Thuật ngữ và các từ viết tắt

No.

Từ viết tắt

Giải thích chi tiết

1

HTTT

Hệ thống thông tin

2

DMĐTDC

Danh mục điện tử dùng chung

3

Database

Cơ sở dữ liệu

4

CSDL

Cơ sở dữ liệu

5

NSD

Người sử dụng

6