Previous topicNext topic
Hướng dẫn sử dụng > Giới thiệu chung >
Cấu trúc tài liệu

Tài liệu bao gồm các phần chính:

·        Giới  thiệu chung: Giới thiệu tổng quan về tài liệu

·        Giới thiệu hệ thống phần mềm ”Danh mục điện tử dùng chung

·        Hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm.

Phân hệ quản trị các danh mục cần quản lý :  Cho phép Thêm mới danh mục và quản lý các danh mục, cập nhật các thay đổi về danh mục.

o   Quản trị danh sách các danh mục cần quản trị

o   Quản trị danh mục và mã...

o   Phân quyền quản trị dữ liệu danh mục cho chuyên viên

o   Phê duyệt và ban hành dữ liệu danh mục

Quản trị văn bản liên quan