Previous topicNext topic
Hướng dẫn sử dụng >
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG PHẦN MỀM ”DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG”

Hệ thống phần mềm ”Danh mục điện tử dùng chung” của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam” cùng với việc hình thành hệ thống kết nối, liên thông quốc gia (NGSP) để kết nối một số hệ thống thông tin, dịch vụ của Bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng nhằm tạo tiền đề cho việc kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương, tạo lập môt trường để các Bộ, ngành, địa phương khẳng định giải pháp ứng dụng CNTT đáp ứng được yêu cầu tích hợp, chia sẻ trên nền tảng LGSP và khả năng kết nối, liên thông với NGSP là các mục tiêu cụ thể, quan trọng để có thể đạt được mục tiêu lớn “Phát triển hạ tầng Khung chính phủ điện tử Việt Nam đảm bảo sẵn sàng, kết nối, liên thông,chia sẻ, dùng chung giữa các HTTT của Bộ, ngành, địa phương và các HTTT, CSDL cấp quốc gia, phục vụ cải cách hành chính”.

Dự án được triển khai tại Cục Tin học hóa nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ ở dạng điện tử các danh mục dùng chung của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phục vụ việc quản lý, duy trì và khai thác một cách thống nhất trong toàn quốc