Previous topicNext topic
Hướng dẫn sử dụng > HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM > Phân hệ quản trị các Danh mục >
Xây dựng thuộc tính cho danh mục

 Mục đích: Sử dụng để sao chép khi tạo thuộc tính cho cấu trúc danh mục. Tiện ích khi cấu trúc nhiều danh mục những thuộc tính giống hoặc tương tự nhau. dụ: thuộc tính Văn bản ban hành, quan ban hành, ngày ban hành được sử dụng trong cấu trúc của hầu hết các danh mục. Do vậy nên định nghĩa sẵn các thuộc tính này, khi xây dựng thuộc tính cho cấu trúc danh mục chỉ cần sao chép lại.

Hình 1: Thuộc tính danh mục

 

a)     Xem danh sách thuộc tính

Từ trang chủ của hệ thống, Admin muốn xem được danh sách các thuộc tính của các danh mục gồm các thông tin: STT, Tên thuộc tính, Tên ánh xạ, Kiểu dữ liệu, Độ ... sẽ thực hiện các bước:

1.      Admin đăng nhập thành công vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Thuộc tính danh mục"

4.      Xem danh sách thuộc tính

b)     Tìm kiếm thuộc tính

Từ trang chủ của hệ thống, Admin muốn tìm kiếm thuộc tính của các danh mục sẽ thực hiện các bước:

1.     Admin đăng nhập thành công vào hệ thống

2.     Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.     Chọn "Thuộc tính danh mục"

4.     Nhập điều kiện tìm kiếm theo "Tên thuộc tính" hoặc "Kiểu dữ liệu"

5.     Nhấn nút "Tìm kiếm"

c)     Thêm mới thuộc tính

Từ trang chủ của hệ thống, Admin muốn thêm mới thuộc tính của các danh mục sẽ thực hiện các bước:

1.      Admin đăng nhập thành công vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Thuộc tính danh mục"

4.      Nhấn nút "Thêm mới thuộc tính" : Hệ thống hiển thị màn hình để nhập thông tin

5.      Nhập đúng đầy đủ các trường thông tin:
- Tên thuộc tính (*) : Nhập tên của thuộc tính
- Tên ánh xạ : Tên ánh xạ được sử dụng khi truy vấn dữ liệu qua các kênh WebService, NGSP. Lưu ý, không nhập tên ánh xạ là « ID »
- Kiểu dữ liệu (*) : Chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho thuộc tính trong danh sách. Các kiểu dữ liệu gồm  : Chuỗi tự, Số nguyên, Số thập phân, Ngày tháng năm, Đúng/sai (bit)
- Độ rộng (*) : Nhập độ rộng cho thuộc tính
- Cho phép để trống : Nếu checkbox được chọn, thuộc tính không bắt buộc nhập
- Định dạng Regex : Nhập quy định định dạng của thuộc tính. dụ, thuộc tính regex là [0-9][1-9], nghĩa rằng thuộc tínhdạng 2 tự số, tự đầu tiên giá trị từ 0-9, tự thứ hai giá trị từ 1-9. Các trường hợp số kháckhông hợp lệ. dụ số 00, 10…là không hợp lệ.
- Thông báo định dạng : Thông báo muốn hiển thị khi nhập dữ liệu không đúng định dạng của thuộc tính.
- Danh mục liên kết : Thuộc tính dạng combox, lấy dữ liệu danh mục từ danh mục liên kết. dụ, thuộc tính « Tỉnh » lấy dữ liệu từ Danh mục VBĐH cấp 1, danh mục liên kết của thuộc tính nàyDanh mục VBĐH cấp 1

6.      Nhấn nút "Ghi nhận" : Lưu lại các thông tin vừa được cập nhật.

d)     Cập nhật thông tin thuộc tính

Từ trang chủ của hệ thống, Admin muốn Cập nhật thông tin thuộc tính của các danh mục sẽ thực hiện các bước:

1.      Admin đăng nhập thành công vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Thuộc tính danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng "Chỉnh sửa thuộc tính" tại thuộc tính cần cập nhật

5.      Nhập đúng đầy đủ các trường thông tin

6.      Nhấn nút "Ghi nhận"

e)     Xem thông báo khi cập nhật thông tin không hợp lệ

Khi cập nhật thông tin thuộc tính, nếu Admin không nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tại trường thiếu thông tin

f)       Xóa thuộc tính

Từ trang chủ của hệ thống, Admin muốn xóa một thuộc tính sẽ thực hiện các bước:

1.      Admin đăng nhập thành công vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Thuộc tính danh mục"

4.      Nhấn chọn biểu tượng "Xóa thuộc tính" tại thuộc tính cần xóa

5.      Nhấn nút "Xóa"

Việc xóa thuộc tính không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của danh mục sử dụng thuộc tính này để sao chép.

g)     Sắp xếp danh sách thuộc tính theo tên cột

Từ trang chủ của hệ thống, Admin muốn Sắp xếp danh sách thuộc tính theo tên cột sẽ thực hiện các bước:

1.      Admin đăng nhập thành công vào hệ thống

2.      Chọn menu "Danh mục cần quản trị"

3.      Chọn "Thuộc tính danh mục"

4.      Nhấn chọn tên cột muốn sắp xếp