Hướng dẫn sử dụng
Giới thiệu chung
Mục đích tài liệu
Phạm vi tài liệu
Thuật ngữ và các từ viết tắt
Cấu trúc tài liệu
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG PHẦN MỀM ”DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG”
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM
Phân hệ quản trị các Danh mục
Xây dựng thuộc tính cho danh mục
Xây dựng cấu trúc danh mục
Chỉnh sửa cấu trúc danh mục
Phê duyệt cấu trúc danh mục